Zbiornik wodny Siemianówka w sposób zadziwiająco harmonijny wpisał się w otaczający go krajobraz. Wysokie walory nieskażonego naturalnego środowiska tego regionu nie tylko nie uległy degradacji po wybudowaniu zbiornika, ale przeciwnie - powstanie tego akwenu stało się impulsem do bujnego rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego. Przybrzeżne tereny zbiornika porastają różne gatunki roślinności wodnej, jak turzyce, trzciny i inne rośliny błotne i szuwarowe, stwarzając korzystne warunki bytowania wielu gatunkom ryb oraz wodnego i błotnego ptactwa. W rejonie zbiornika żyje ponad 160 gatunków ptaków z czego 112 zakłada tu gniazda.

Zbiornik i tereny do niego przyległe dzięki swym walorom krajobrazowym i ekologicznym stały się atrakcyjnym - zwłaszcza w sezonie letnim - miejscem wypoczynku i rekreacji dla licznych mieszkańców miast województwa podlaskiego i dalszych rejonów kraju. Dla miłośników wędkowania zbiornik Siemnianówka jest atrakcyjny w ciągu całego roku.

Znajduje się tutaj 50 gatunków ptaków zagrożonych w skali globalnej i europejskiej. Są to między innymi: bąk świstun, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, kureczka kropiatka, batalion, dubelt, perkoz rdzawoszyi, cietrzew; derkacz, mewa mała, rybitwa białowąsa, rybitwa białoskrzydła, wodniczka, wąsatka. Najcenniejszym gatunkiem jest rybitwa białowąsa. W 1991 r. zanotowano 62-70 jej par, co stanowi gonad 50% krajowej populacji. Również tutaj zanotowano większość populacji rybitwy białoskrzydłej.

Na tym akwenie gnieździ się 18 gatunków ptaków łownych. Liczba kaczek na jesieni dochodzi do 200 000 szt. Zbiornik Siemianówka posiada największą koncentrację ptaków w całym regionie Niziny Północnopodlaskiej. Obrzeża zbiornika są ostoją łosi jelenia europejskiego, sarny, dzika, lisa. Często odwiedza południowy brzeg żubr. Na polowanie swoje przybywa wilk. Stałymi mieszkańcami zalewu i rowów dopływowych są bobry, norka europejska i amerykańska, wydra, jenot, kuna, borsuk.

Realizacja: